آتش نشانی ساوه -اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - کمک های اولیه در سوختگی ها

09102050323

آتش نشانی - امداد و نجات

آمار سایت:

شروع به فعالیت 23-5-92

دریافت مجوز 17-8-94
logo-samandehi

www.kaveh125.ir
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir

*************

تلگرام09102050323

منوی اصلی

سوختگی بر اثر قرار گرفتن پوست در معرض حرارت بیش از حد، برق گرفتگی، مواد شیمیایی و ... رخ می دهد. طبقه بندی سوختگی بر اساس بافتهای آسیب دیده متفاوت است.

سوختگی می تواند به عضلات، استخوان، رگهای خونی و بافت پوست آسیب برساند.
سوختگی را می توان به 3 درجه طبقه بندی کرد:

درجه اول که به پوست آسیب می رساند، درجه 2 که به لایه زیر پوست آسیب می رساند و درجه سوم که تمامی لایه پوست را تحت تاثیر قرار می دهد.

سوختگی، علاوه بر آسیب جسمی، روی روان فرد نیز تاثیر می گذارد.به ادامه مطلب همین پست مراجعه فرمائید...


تعریف سوختگی :سوختگی زمانی اتفاق می افتد که انرژي دریافتی ،بیشتر از میزان انرژي قابل جذب توسط بدن یا پوست باشد.
سوختگی ها بر اساس شدت و وسعت سوختگی به دو دسته طبقه بندي می شود.
وظایف پوست:
1. وظایف حسی
2. تنظیم دماي بدن
3. جلوگیري از هدر رفتن مایعات بدن(فرد دچار شوك هایپو ولومیک می شود)
4. محافظت بدن در برابر عوامل بیماري زا
5. واسطه شدن براي جذب ویتامین D

لایه هاي پوست:
1. بالاترین لایه پوست ( سطحی ترین لایه )اپیدرم:حاوي مقداري ماده چربی که مانع تبخیر آ ب پوست می شود.
2. لایه میانی یا درم :ضخامت این لایه از اپیدرم بیشتر است و وظیفه آن تغذیه اپیدرم است که در این لایه پوست،عروق خونی و اعصاب و قسمتی از غدد چربی و پیاز مو وجود دارد.
3. لایه هیپودرم یا آندودرم :این لایه از پوست قسمت متمایز کننده پوست با عضلات است و شامل اعصاب و عروق می شود.
عوارض سوختگی:
1. شوك
2. عفونت
3. تغییر شکل و ناتوانی عضو
4. از دست رفتن انرژي و دماي بدن
5. عوارض گوارشی(مانند اتساع معده و استفراغ)

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ:
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس:
اﻟﻒ - ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ب - وﺳﻌﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ 1: اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در دﻣﺎي 40 ﺗﺎ 55 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ اول ﭘﻮﺳـﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﻋﻼﺋﻢ: ﻗﺮﻣﺰي ﭘﻮﺳﺖ،ﺳﻮزش،ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را ﺑﺎ آب ﺧﻨﮏ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺗﺎ 15 دﻗﯿﻘـﻪ ﺷﺴﺘـﺸﻮ
دﻫﯿﻢ.

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ 2: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در دﻣﺎي ﺑﯿﻦ 50 ﺗﺎ 65 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﯾـﻪ دوم
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ داغ،آب ﺟﻮش،ﺑﺨﺎر آب
ﻋﻼﺋﻢ: ﺳﻮزش،درد ﺷﺪﯾﺪ،ﻗﺮﻣﺰي و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﺗﺎول زدﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ : ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺳﺮد و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺗـﺎ 15 دﻗﯿﻘـﻪ،ﭼﮏ ABC،اﮔـﺮ ﺣـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ 3: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ اول و دوم و ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻼً ازﺑﯿﻦ رﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس درد اﺳﺖ.
ﻋﻼﺋــﻢ: زﻏــﺎﻟﯽ ﺷــﺪن ﯾــﺎ ﺑﯿﺮﻧــﮓ ﺷــﺪن ﺑﺎﻓــﺖ ﯾــﺎ ﻋــﻀﻮ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋــﻮارض اﯾــﻦ ﺳــﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷــﻮك ﻋﺼﺒﯽ،ﻋﻔﻮﻧﯽ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ : ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻣﺼﺪوم(دور ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ)،ﻗﺒﻞ از ﺣﻤـﻞ ﻣﺼﺪوم ﺑﺎﯾﺪ او را آﺗﻞ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﻢ.


طبقه بندي سوختگی بر اساس وسعت سوختگی:
1. ساده ترین راه براي محاسبه درصد سطح بدن سوخته شده در بالغین، اسـتفاده از قـانون نـه هـا .است(قانون شماره 9)
2. دراین روش پوست فرد بالغ با قد متوسط را به 100قسمت مساوي تقسیم کـرده انـد.
کل بدن = 100 کف دست
3. دراین روش درصد سطح قسمت هاي مختلف بدن ضریبی از عدد 9 میباشد. ( جدول ضمیمه )

قسمت هایی که 18% هستند بصورت زیر هرنیمه 9% حساب میشود:
از کف پا تا زانو 9% و از زانو تا شکم 9%.
شکم ( از بالای ناحیه تناسلی تا زیرجناغ سینه) 9% و جناغ سینه تا گردن 9%.
از باسن تا نیمه کمر 9% و از نیمه کمر تا گردن 9%
مسئله: فردي در اثر اصابت بخار آب جوش دچار سوختگی دست راست،جلوي تنه،نیمی از پاي چپ همـراه با علائم سوزش،درد شدید، تاول،خشک شدن سطح پوست،قرمزي و شوك شـده اسـت .درصـد سـوختگ ی و نوع آن را مشخص کنید
پاسخ: 36% سوختگی، سوختگی درجه 2

سوختگی هاي بحرانی:
1. سوختگی درجه 3 که بیش از 10% سطح کل بدن باشد
2. سوختگی در بیماران خاص:هموفیلی،تالاسمی،دیابتی،قلبی،آسم
3. سوختگی درجه 2 که بیش از 20% باشد
4. صورت، دست، پا
5. ناحیه تناسلی
6. جریان هاي الکتریکیسوختگی
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 24 اسفند ماه، 1395 توسط مهرداد شاهرخ  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

mehrdad

مرتبط باموضوع :

 انتخاب نوع ماسک تنفسی آتش نشانی  [ يكشنبه، 27 فروردين ماه، 1396 ] 8438 مشاهده
 نکات ایمنی  [ پنجشنبه، 28 مرداد ماه، 1395 ] 1149 مشاهده
 چگونه ارائه کننده ی کمک های اولیه باشیم؟  [ سه شنبه، 24 اسفند ماه، 1395 ] 1644 مشاهده
 مجموعه سوالات بخش یک کمک های اولیه  [ سه شنبه، 17 فروردين ماه، 1395 ] 1453 مشاهده
 مراقبت از خود و اقدامات در وضعیت اوژرانس  [ جمعه، 18 دي ماه، 1394 ] 1772 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب