آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - کمک های اولیه در سوختگی ها

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

سوختگی بر اثر قرار گرفتن پوست در معرض حرارت بیش از حد، برق گرفتگی، مواد شیمیایی و ... رخ می دهد. طبقه بندی سوختگی بر اساس بافتهای آسیب دیده متفاوت است.

سوختگی می تواند به عضلات، استخوان، رگهای خونی و بافت پوست آسیب برساند.
سوختگی را می توان به 3 درجه طبقه بندی کرد:

درجه اول که به پوست آسیب می رساند، درجه 2 که به لایه زیر پوست آسیب می رساند و درجه سوم که تمامی لایه پوست را تحت تاثیر قرار می دهد.

سوختگی، علاوه بر آسیب جسمی، روی روان فرد نیز تاثیر می گذارد.به ادامه مطلب همین پست مراجعه فرمائید...


تعریف سوختگی :سوختگی زمانی اتفاق می افتد که انرژي دریافتی ،بیشتر از میزان انرژي قابل جذب توسط بدن یا پوست باشد.
سوختگی ها بر اساس شدت و وسعت سوختگی به دو دسته طبقه بندي می شود.
وظایف پوست:
1. وظایف حسی
2. تنظیم دماي بدن
3. جلوگیري از هدر رفتن مایعات بدن(فرد دچار شوك هایپو ولومیک می شود)
4. محافظت بدن در برابر عوامل بیماري زا
5. واسطه شدن براي جذب ویتامین D

لایه هاي پوست:
1. بالاترین لایه پوست ( سطحی ترین لایه )اپیدرم:حاوي مقداري ماده چربی که مانع تبخیر آ ب پوست می شود.
2. لایه میانی یا درم :ضخامت این لایه از اپیدرم بیشتر است و وظیفه آن تغذیه اپیدرم است که در این لایه پوست،عروق خونی و اعصاب و قسمتی از غدد چربی و پیاز مو وجود دارد.
3. لایه هیپودرم یا آندودرم :این لایه از پوست قسمت متمایز کننده پوست با عضلات است و شامل اعصاب و عروق می شود.
عوارض سوختگی:
1. شوك
2. عفونت
3. تغییر شکل و ناتوانی عضو
4. از دست رفتن انرژي و دماي بدن
5. عوارض گوارشی(مانند اتساع معده و استفراغ)

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ:
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس:
اﻟﻒ - ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ب - وﺳﻌﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ 1: اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در دﻣﺎي 40 ﺗﺎ 55 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ اول ﭘﻮﺳـﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﻋﻼﺋﻢ: ﻗﺮﻣﺰي ﭘﻮﺳﺖ،ﺳﻮزش،ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ : ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را ﺑﺎ آب ﺧﻨﮏ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺗﺎ 15 دﻗﯿﻘـﻪ ﺷﺴﺘـﺸﻮ
دﻫﯿﻢ.

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ 2: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در دﻣﺎي ﺑﯿﻦ 50 ﺗﺎ 65 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﯾـﻪ دوم
ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ داغ،آب ﺟﻮش،ﺑﺨﺎر آب
ﻋﻼﺋﻢ: ﺳﻮزش،درد ﺷﺪﯾﺪ،ﻗﺮﻣﺰي و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﺗﺎول زدﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ : ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺳﺮد و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت 10 ﺗـﺎ 15 دﻗﯿﻘـﻪ،ﭼﮏ ABC،اﮔـﺮ ﺣـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯿﻢ.
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺟﻪ 3: اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ اول و دوم و ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻼً ازﺑﯿﻦ رﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس درد اﺳﺖ.
ﻋﻼﺋــﻢ: زﻏــﺎﻟﯽ ﺷــﺪن ﯾــﺎ ﺑﯿﺮﻧــﮓ ﺷــﺪن ﺑﺎﻓــﺖ ﯾــﺎ ﻋــﻀﻮ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋــﻮارض اﯾــﻦ ﺳــﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷــﻮك ﻋﺼﺒﯽ،ﻋﻔﻮﻧﯽ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ : ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ،ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻣﺼﺪوم(دور ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ)،ﻗﺒﻞ از ﺣﻤـﻞ ﻣﺼﺪوم ﺑﺎﯾﺪ او را آﺗﻞ ﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﻢ.


طبقه بندي سوختگی بر اساس وسعت سوختگی:
1. ساده ترین راه براي محاسبه درصد سطح بدن سوخته شده در بالغین، اسـتفاده از قـانون نـه هـا .است(قانون شماره 9)
2. دراین روش پوست فرد بالغ با قد متوسط را به 100قسمت مساوي تقسیم کـرده انـد.
کل بدن = 100 کف دست
3. دراین روش درصد سطح قسمت هاي مختلف بدن ضریبی از عدد 9 میباشد. ( جدول ضمیمه )

قسمت هایی که 18% هستند بصورت زیر هرنیمه 9% حساب میشود:
از کف پا تا زانو 9% و از زانو تا شکم 9%.
شکم ( از بالای ناحیه تناسلی تا زیرجناغ سینه) 9% و جناغ سینه تا گردن 9%.
از باسن تا نیمه کمر 9% و از نیمه کمر تا گردن 9%
مسئله: فردي در اثر اصابت بخار آب جوش دچار سوختگی دست راست،جلوي تنه،نیمی از پاي چپ همـراه با علائم سوزش،درد شدید، تاول،خشک شدن سطح پوست،قرمزي و شوك شـده اسـت .درصـد سـوختگ ی و نوع آن را مشخص کنید
پاسخ: 36% سوختگی، سوختگی درجه 2

سوختگی هاي بحرانی:
1. سوختگی درجه 3 که بیش از 10% سطح کل بدن باشد
2. سوختگی در بیماران خاص:هموفیلی،تالاسمی،دیابتی،قلبی،آسم
3. سوختگی درجه 2 که بیش از 20% باشد
4. صورت، دست، پا
5. ناحیه تناسلی
6. جریان هاي الکتریکیسوختگی
ارسال شده در مورخه : سه شنبه، 24 اسفند ماه، 1395 توسط مهرداد شاهرخ  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

mehrdad

مرتبط باموضوع :

 14 اردیبهشت ماه برابر با 4 می روز جهانی آتش نشان  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 1772 مشاهده
 بزرگترین شیر هایدرانت آتش نشانی دنیا !!!  [ شنبه، 6 شهريور ماه، 1395 ] 3614 مشاهده
 دستگاه تنفسي  [ چهارشنبه، 25 آذر ماه، 1394 ] 2136 مشاهده
 لباس نسوز و شیمیایی ضد حریق  [ يكشنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1396 ] 3358 مشاهده
 ایمن سازی انبارهای صنعتی  [ شنبه، 21 مرداد ماه، 1396 ] 21938 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب