آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - کلمات و اصطلاحات آتش نشانی

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

کلمات و اصطلاحات آتش نشانی
( انگلیسی به فارسی )


آژير Alarm
تبديل درکوپلينگها Adoptot
دستگاه تمام خودکار aquamatic
دستگاه تنفسي خودکارautomatic respiration
لوازمaccessories
ابزار apparatus
سرويس پيشگيري عمومي از آتش سوزي a national fire protection service
بلندگو air horn

سيم کف هوائي (مکانيکي) air foam system
مدخل هواگيري air intake
کپسول حاوي مواد اطفائي (سقف آويز) agent storage container
دستگاههاي تنفسي breathing apparatus
دستگاه تنفسي با هواي تازه (يکنوع وسيله تنفسي) bloman
عدم ضبط وربط had housekeeping
خاموش کننده بي . سي. اف B. C. F, fire extinguisher
شعله blaze

پالايشگاه گاز (بيد بلند) hid boland gas refinery
کليد اعلام کننده دستي با محافظ شيشه اي قابل شکستن break glass
آتش گرفتن catch fire
فشنگ گاز cartidge
انيدريدکربنيک carbon dioxide
دستگاه تنفسي صافي دار: canister
دستگاه تنفسي با هواي فشرده compressed air breathing apparatus
پودر شيميائي chemical powder

نفت خام cruide oil
دستگاه تنفسي (با هواي فشرده) compressed air type
ظرفيت capacity
منبع آب cistern
واژگون capsize
پنبه نسوز chrysotil
توجه – احتياط caution
جعبه کنترل(درسيستمهاي ثابت اطفائي) control panel

گازهاي قابل اشتعال combustible gas
شير کنترل control valve
اره موتوري (براي گروه نجات) chain saw
سيلندر هواي فشرده compressed air cylinder
آزمايش آب کشيدن از عمقdeep lift test
يخ خشک (co2) جامد dry ice
پودر خشک dry powder
کاشف حريق detector

سيستم سرد کننده آبي (براي خنک نگهداشتن مخازن سوخت) drencher
خاموش کننده پودري dry powder fire extinguisher
سيستم مخابراتي dispatching system
مخابره کردن dispatch
خاموش کننده پودري مورد مصرف براي آتش سوزي هاي مختلف
Dry chemicsl for ordinary combustible
تخليه (خالي کردن) discharge
خاموش کننده دستگاه extinguisher

اطفاء کردن extinguise
آتش سوزيهاي برقي fires electrical
وسايل equipment
آتش زدن fire
لوله خرطومي suction
سرلوله مه پاش fog nozzle
کف foam

پيش گيري از آتش سوزي fire prevention
تيم مامورين آتش نشاني fire brigade
شعله flame
ماشين آتش نشاني fire engine
پلکان يا نردبان فرار fire escape
سيستم ثابت اطفائي fixed installation system
قايق آتش نشاني نجات fireboat
لباس نسوز fire approach garment

(درب) حريق بند fire door
مولد کفساز (سرلوله کفساز) foam making branchpipe
مايع مولد کف foam compound
جعبه شيلنگ fire cupboard
وسيله تزريق (کف) foam propprtionateor
مه (بصورت مه) fog
ژنراتور سازنده کف foam making generator

آتش هاي تصادفي (آتش سوزيهاي اتفاقي) fire hazard
حريق زياد وسريع fast fire
بيمه آتش سوزي fire insurance
قايقهاي يدک کش اطفائي fire fighting tug bouts
لوله اتصال ومکش کف foam compound suction pipe
ظرف مخزن کفساز foam compound container
محلول آب وکف foam water solution

پمپ مخلوط کن کف (درسيستم ثابت) foam compound pump
سيستم اعلام خطر آتش سوزي fire warning system
سرلوله کفساز زباله پلاستيکي مکنده کف (يک نوع سر لوله پرفشار) foam making byanchpipe and pick up tube
نسبت جريان (مثل روان شدن پودر از يک نوع سرلوله – 4 کيلوگرم درثانيه flow rate (4 kg.sec)
سيستم ثابت کف پاش foam sprinkler system (protecting oil tankers)
گاز gas
گازياب gas- tester

تانکر سوخت گاز gas tanker
تعمير کار وسائل گاز سوز gasman
ماسک ضدگاز gas mask
اجاق گاز gas burner
مخزن آب (مستقر درارتفاع مناسب) gravity tank
درجه gauge
کنتور گاز gas - meter
مواد هالوژنه halogenated agent

سکوي هيدروليک (روي ماشين آتش نشاني) hydraulic platform
حرارت heat
سيلندر گاز هالون halon cylinder
لوله لاستيکي hose reel
انشعاب آب آتش نشاني hydrant
سيستم هاي ثابت اطفائي فشار high pressure systems with CO2
قوي گاز کربنيک (سيلندرهاي گاز سري شده که با نيروي برق يا باطري بکار مي افتد)
خاموش کننده سقف آويز (باتخليه سريع) highrate discharge extingusisher
کف پرتوسعه high expansion foam

کف سنگين heavy foam
سيلندر گاز هالوژن halon cylinder
مواد هالوژنه halogenated agent
خاموش کننده را سر بالا نگهداريد Hold upright
تزريق کننده بين مسير inline inductor
مربي instructor
آتش زدن ignite
به نسبت in the ratio of

فشار سنج (شاخص) indicator
بهنگام آتش سوزي in case of fire
اشعه هاي مادون قرمز infrared raysb

تيم آتش نشانان صنعتي Industrial fire Brigade
گاز مايع Liquid gas
نجات Life saving

کلمات و اصطلاحات آتش نشانی\r\n( انگلیسی به فارسی )\r\n\r\n\r\nآژیر Alarm\r\nتبدیل درکوپلینگها Adoptot\r\nدستگاه تمام خودکار aquamatic\r\nدستگاه تنفسی خودکارautomatic respiration\r\nلوازمaccessories\r\nابزار apparatus\r\nسرویس پیشگیری عمومی از آتش سوزی a national fire protection service\r\nبلندگو air horn\r\n\r\nسیم کف هوائی (مکانیکی) air foam system\r\nمدخل هواگیری air intake\r\nکپسول حاوی مواد اطفائی (سقف آویز) agent storage container\r\nدستگاههای تنفسی breathing apparatus\r\nدستگاه تنفسی با هوای تازه (یکنوع وسیله تنفسی) bloman\r\nعدم ضبط وربط had housekeeping\r\nخاموش کننده بی . سی. اف B. C. F, fire extinguisher\r\nشعله blaze\r\n\r\nپالایشگاه گاز (بید بلند) hid boland gas refinery\r\nکلید اعلام کننده دستی با محافظ شیشه ای قابل شکستن break glass\r\nآتش گرفتن catch fire\r\nفشنگ گاز cartidge\r\nانیدریدکربنیک carbon dioxide\r\nدستگاه تنفسی صافی دار canister\r\nدستگاه تنفسی با هوای فشرده compressed air breathing apparatus\r\nپودر شیمیائی chemical powder\r\n\r\nنفت خام cruide oil\r\nدستگاه تنفسی (با هوای فشرده) compressed air type\r\nظرفیت capacity\r\nمنبع آب cistern\r\nواژگون capsize\r\nپنبه نسوز chrysotil\r\nتوجه – احتیاط caution\r\nجعبه کنترل(درسیستمهای ثابت اطفائی) control panel\r\n\r\nگازهای قابل اشتعال combustible gas\r\nشیر کنترل control valve\r\nاره موتوری (برای گروه نجات) chain saw\r\nسیلندر هوای فشرده compressed air cylinder\r\nآزمایش آب کشیدن از عمقdeep lift test\r\nیخ خشک (co2) جامد dry ice\r\nپودر خشک dry powder\r\nکاشف حریق detector\r\n\r\nسیستم سرد کننده آبی (برای خنک نگهداشتن مخازن سوخت) drencher\r\nخاموش کننده پودری dry powder fire extinguisher\r\nسیستم مخابراتی dispatching system\r\nمخابره کردن dispatch\r\nخاموش کننده پودری مورد مصرف برای آتش سوزی های مختلف \r\nDry chemicsl for ordinary combustible \r\nتخلیه (خالی کردن) discharge \r\nخاموش کننده دستگاه extinguisher\r\n\r\nاطفاء کردن extinguise\r\nآتش سوزیهای برقی fires electrical\r\nوسایل equipment\r\nآتش زدن fire\r\nلوله خرطومی suction\r\nسرلوله مه پاش fog nozzle\r\nکف foam\r\n\r\nپیش گیری از آتش سوزی fire prevention\r\nتیم مامورین آتش نشانی fire brigade\r\nشعله flame\r\nماشین آتش نشانی fire engine\r\nپلکان یا نردبان فرار fire escape\r\nسیستم ثابت اطفائی fixed installation system\r\nقایق آتش نشانی نجات fireboat\r\nلباس نسوز fire approach garment\r\n\r\n(درب) حریق بند fire door\r\nمولد کفساز (سرلوله کفساز) foam making branchpipe \r\nمایع مولد کف foam compound\r\nجعبه شیلنگ fire cupboard\r\nوسیله تزریق (کف) foam propprtionateor\r\nمه (بصورت مه) fog\r\nژنراتور سازنده کف foam making generator\r\n\r\nآتش های تصادفی (آتش سوزیهای اتفاقی) fire hazard\r\nحریق زیاد وسریع fast fire\r\nبیمه آتش سوزی fire insurance\r\nقایقهای یدک کش اطفائی fire fighting tug bouts\r\nلوله اتصال ومکش کف foam compound suction pipe \r\nظرف مخزن کفساز foam compound container\r\nمحلول آب وکف foam water solution\r\n\r\nپمپ مخلوط کن کف (درسیستم ثابت) foam compound pump\r\nسیستم اعلام خطر آتش سوزی fire warning system\r\nسرلوله کفساز زباله پلاستیکی مکنده کف (یک نوع سر لوله پرفشار) foam making byanchpipe and pick up tube\r\nنسبت جریان (مثل روان شدن پودر از یک نوع سرلوله – 4 کیلوگرم درثانیه flow rate (4 kg.sec)\r\nسیستم ثابت کف پاش foam sprinkler system (protecting oil tankers)\r\nگاز gas\r\nگازیاب gas- tester\r\n\r\nتانکر سوخت گاز gas tanker\r\nتعمیر کار وسائل گاز سوز gasman\r\nماسک ضدگاز gas mask\r\nاجاق گاز gas burner \r\nمخزن آب (مستقر درارتفاع مناسب) gravity tank\r\nدرجه gauge \r\nکنتور گاز gas - meter\r\nمواد هالوژنه halogenated agent\r\n\r\nسکوی هیدرولیک (روی ماشین آتش نشانی) hydraulic platform\r\nحرارت heat\r\nسیلندر گاز هالون halon cylinder\r\nلوله لاستیکی hose reel\r\nانشعاب آب آتش نشانی hydrant\r\nسیستم های ثابت اطفائی فشار high pressure systems with CO2\r\nقوی گاز کربنیک (سیلندرهای گاز سری شده که با نیروی برق یا باطری بکار می افتد) \r\nخاموش کننده سقف آویز (باتخلیه سریع) highrate discharge extingusisher\r\nکف پرتوسعه high expansion foam\r\n\r\nکف سنگین heavy foam\r\nسیلندر گاز هالوژن halon cylinder\r\nمواد هالوژنه halogenated agent\r\nخاموش کننده را سر بالا نگهدارید Hold upright \r\nتزریق کننده بین مسیر inline inductor\r\nمربی instructor\r\nآتش زدن ignite\r\nبه نسبت in the ratio of\r\n\r\nفشار سنج (شاخص) indicator\r\nبهنگام آتش سوزی in case of fire \r\nاشعه های مادون قرمز infrared raysb \r\n\r\nتیم آتش نشانان صنعتی Industrial fire Brigade\r\nگاز مایع Liquid gas\r\nنجات Life saving
ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 25 آذر ماه، 1395 توسط mehrdad  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 آشنایی با خودروهای آتشنشانی  [ يكشنبه، 14 آذر ماه، 1395 ] 833 مشاهده
 جهت يابي و نقشه خواني  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 2166 مشاهده
 آنچه که آتش نشانان باید بدانند 2  [ چهارشنبه، 13 ارديبهشت ماه، 1396 ] 547 مشاهده
 كمك‌های اولیه در برق گرفتگی  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 2644 مشاهده
 تجهیزات مدرن آتش نشانی  [ جمعه، 23 بهمن ماه، 1394 ] 4374 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب