آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI - آب میوه و لوله باز کن خیلی قوی

تماس 09102050323

logo-samandehi

آتش نشانی - امداد و نجات
شروع به فعالیت 23-5-92
دریافت مجوز 17-8-94
دارای مجوز
نشر دیجیتال برخط به شماره 2324 از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

و همچنین مجوز رسانه برخط اختصاصی با کد شامد 1-1-698164-65-3-1 از سامانه محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

دامنه های اختصاصی ما:
www.saveh125.ir
www.125saveh.ir


شماره های تماس مدیر سایت :

09102050323

09999901250

(کارشناس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث آتش نشان مهرداد شاهرخ)

---------------------------------------

آدرس وب سایت تازه تاسیس آتش نشانی شهرصنعتی کاوه

www.kaveh125.ir

منوی اصلی

جشنواره وب

این خبر توسط یکی از دوستان به دست من رسید و لازم دیدم که این خبر مهم را اطلاع رسانی کنم

متن خبر:

3هفته و 3مرگ برای کودکان زیر 3سال.

در تصویر دو بطری با رنگ و شکل مشابه هست سمت راستی حاوی آب میوه و سمت چپ لوله باز کن خیلی قوی. تو این چند هفته چند بچه با سرکشیدن لوله باز کن که البته بطری جذاب تری داره کشته شدن!!!

متاسفانه هیچ کار درمانی برای این بچه ها نمیشه کرد و چون این مواد بدمزه هم نیست متاسفانه خیلی کار سخت تر شده.

اول از شما که این پست رو می‌بینید خواهش می‌کنم این مطلب رو به اشتراک بذارید تا شاید از کشته شدن تعدادِ بیشتری از این کودکانِ معصوم جلوگیری بشه،

دوم از بزرگتر‌ها خواهش می‌کنم این موادِ خطرناک رو از دسترسِ اطفال دور نگه دارند.

 

 

لطفا اگر اطلاعات تکمیل تری در مورد این خبر دارید ما را هم در جریان بگذارید

برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی لطفا بر روی دکمه ارسال نظر و ادامه کلیک و در صفحه باز شده از قسمت سمت چپ شبکه مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

تراژدی لوله بازکن ها همچنان ادامه دارد

تهران- ایرنا- شباهت گالن لوله بازکن ها و مواد اسیدی بویژه در رنگ های قرمز و نارنجی با گالن های آبمیوه که پس از سرکشیدن توسط کودکان مشکل ساز می شود دستمایه گزارش پایگاه 'عصرایران' شده است.

در این گزارش می خوانیم: رﻧﮓ ﺟﺬاب ﮔﺎﻟﻦ هﺎی ﻣﺤﺘﻮی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎزﮐﻦ، ﮐﻮدک دﯾﮕﺮی را دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮد و ﻣﻌﺪه و ﻣﺮی ﯾﮏ ﮐﻮدک 2 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻗﻠﯿﺎﻳﻲ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮایﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﺶ آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮدک 2 ﺳﺎﻟﻪ 22 ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪه ظﺮف ﻣﺎده ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻳﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﺶ را ﺧﻮرد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روز ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﭘﺪرش در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺪر ﺣﺴﯿﻦ وارد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای را ﺑﺮدارد اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﻲ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ، دﻳﺪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و از دهﺎﻧﺶ ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ظﺮف ﻣﺎده ﻟﻮﻟﻪﺑﺎزﮐﻦ هﻢ ﮐﻨﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد. ﭘﺪر ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﺼﺮاﯾﺮان ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: «ﻓﺮزﻧﺪم ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻨﺪ. ﻓﻘﻂ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ دهﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺪام ﺧﻮن ﺑﺎﻻﻣﻲ آورد. ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﮐﺠﺎﻳﺶ درد ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.»
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک وی را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ وﺧﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ، او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.ﻋﻠﯽ اﺑﺮاهﯿﻢ زاده ﭘﺪر ﺣﺴﯿﻦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﺼﺮ اﯾﺮان اداﻣﻪ ﻣﻲ دهﺪ: «ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ظﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه را ﭼﻪ ﮐﺴﻲ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺳﻮال ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ظﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎد و ﺟﺬاب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﭘﺪر ﺣﺴﯿﻦ در ﺑﺎره ﺣﺎل و روز ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺣﺴﯿﻦ 31 روز ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ در آی ﺳﯽ ﯾﻮ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺮی ﮐﻮدک را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﭼﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ. اﻻن ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ وی ﻏﺬا ﺑﺪهﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮده و در ﺻﻮرت ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻮدک، ﻏﺬا ﺑﻪ هﻤﺮاه ﺧﻮن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﺎل دﻋﺎ هﺴﺘﯿﻢ .

ادامه متن را در ادامه مطلب مطالعه نمایید....

 وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺳﻮزاﻧﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎده ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎزﮐﻦ روی ﻟﺒﺎس ﺣﺴﯿﻦ رﯾﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدک ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. ﺷﺪت ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزوی وی دﭼﺎرآﺳﯿﺐ ﺷﺪ.
وی هﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ظﺮوف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ظﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ از آن ﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ظﺮف ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻮد و ﺣﺴﯿﻦ هﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺨﻮرد.
وی اداﻣﻪ داد: ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺎده ﺷﻮﻳﻨﺪه هﻢ اطﻼع دادﻳﻢ. ﻣﺴﺆوﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻳﺪن ﺣﺴﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻣﺎ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاهﻲ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ دو ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﺪت هﺎﺳﺖ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺳﻮراﺧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن روی ﺷﮑﻤﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻧﮓ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻏﺮوﺑﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ اطﻔﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎر ﻋﺼﺮ اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﻠﻊ ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻣﻮاد اﺳﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ طﻮرﯾﮑﻪ PH ﺑﺎﻻی 11 در ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ، ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻣﺮی و اﻟﺘﮫﺎب ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ در ﮐﻮدک ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎز ﮐﻦ هﺎ ﮐﻪ PH ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﺻﺪق ﮐﺮده و ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺑﻠﻊ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه هﺎی ﭘﻮدری ﯾﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﺎط دهﺎن و ﻣﺮی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ ﺣﻔﺮه دهﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻮﺧﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﻣﻌﺪه هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮی و ﺣﻔﺮه دهﺎن ﻣﯽ ﺳﻮزد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن، ﺑﯿﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﻳﻲ، ﮐﻮدﮐﺎن زﻳﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل هﺴﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻗﻠﯿﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻠﻊ آﻧﮫﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻋﻤﯿﻘﻲ را در ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﮐﻮدک اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎزﮐﻦ هﺎ، ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎق ﮔﺎز و ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ظﺮﻓﺸﻮﻳﻲ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون طﻌﻢ و ﺑﻮﺳﺖ در ﺑﻠﻊ اوﻟﯿﻪ دردی اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮی و ﻣﻌﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎزﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی هﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده هﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ آب ﻣﯿﻮه اﺳﺖ، آﻧﮫﺎ را ﺳﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ و دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ هﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺒﺎهﺖ رﻧﮓ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﻠﻮل هﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎزﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﻦ هﺎی آﺑﻤﯿﻮه هﻤﻮاره ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﺣﻮادث ﻣﺮﮔﺒﺎری را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺮ اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺿﺮب اﻻﺟﻞ 6 ﻣﺎهﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺠﮫﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﮐﻮدک داد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، هﻨﻮز دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از رﻧﮓ هﺎی ﺷﺎد و ﮐﻮدک ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ هﺎی ﺗﯿﺮه ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن هﻢ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ طﻮر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در رﻧﮓ هﺎی ﺷﺎد اﺻﺮار ﻣﯽ ورزﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﻄﻌًﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﻣﺴﻮوﻻن را ﺑﻪ ﺧﻮد آورده و ﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﮐﻪ ﺟﺬب رﻧﮓ هﺎی ﺷﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮی در رﻧﮓ ﮔﺎﻟﻦ هﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪهﻨﺪ!آب میوه و لوله باز کن خیلی قوی
ارسال شده در مورخه : ، -78 فروردين ماه، -621 توسط مهرداد شاهرخ  پرینت
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

mehrdad

مرتبط باموضوع :

 معرفی پایگاه اطلاع رسانی ایمنی و امنیت  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 4574 مشاهده
 آیا_می_دانستید  [ يكشنبه، 24 تير ماه، 1397 ] 713 مشاهده
 مانور مشترک شرکت تاک رزین و سیماب رزین  [ ، -78 فروردين ماه، -621 ] 2738 مشاهده
 نكات ایمنی در عملیات حفر چاه  [ دوشنبه، 17 آبان ماه، 1395 ] 416 مشاهده
 پمپ ها  [ جمعه، 23 شهريور ماه، 1397 ] 2161 مشاهده
نام شما:: 68
ایمیل شما:: zahabi_ir@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 19 شهريور ماه، 1392

سلام

واقعا متاسف شدم !!!!!!!

مرسی از اطلاع رسانی

امیدوارم هر چه سریع تر یه اقدام فوری صورت بگیره

جوابیه ها

نام شما:: ادمین
ایمیل شما:: evil500cc@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 19 شهريور ماه، 1392توسط
(مشخصات کاربر mehrdad | ارسال پیغام شخصی) http://saveh125.ir

سلام

خواهش میکنم

امیدوارم

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما: (ضروری): 
ایمیل شما: (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب