تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621
موضوع : آتش سوزی

کنترل هنرمندانه شعله آتش

کنترل هنرمندانه شعله آتش با بکارگیری امکانات سرلوله ( نازل ) در حالت مه پاشنظر شما چیست؟کنترل هنرمندانه شعله آتش

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/21/کنترل-هنرمندانه-شعله-آتش/