تاریخ : دوشنبه، 15 بهمن ماه، 1397
موضوع : آتش سوزی,اطلاعات عمومی,مبانی آتشنشانی

تئوري حريق

 1- 1- احتراق
 

احتراق عبارت است از واکنشي شيميائي که در اثر ترکيب دو ماده شيميايي که يکي اکسيد کننده( مانند اکسيژن) وديگري اکسيد شونده( مانند نفت وبنزين) باشد: انجام شود.
در اثر احتراق حرارت توليد مي شود. اگرحرارت حاصله در واحد زمان قابل توجه باشد وهمراه آن نور نيز توليد گردد گويند حريق يا آتش سوزي ايجاد گرديده است بنابراين واکنشهاي شيميائي کند که به مرور زمان حرارت آزاد مي نمايند همراه با شعله نخواهد بود.
بطور مثال: زنگ زدن آهن نوعي اکسيد اسيون کند بوده که توأم با شعله نيست.


2- 1 -نقطه شعله زني
 

نقطه شعله زني يک مايع عبارتست از درجه حرارتيکه آن مايع بخارات کافي جهت تشکيل يک مخلوط قابل اشتعال با هوا در سطح خود توليد نمايد.
قابل ذکراست که در نقطه شعله زني با ايجاد جرقه فقط يک لحظه شعله توليد مي شود وادامه نخواهد داشت.


3 -1 -نقطه آتش
 

حداقل دمائي که درآن يک مايع به سرعت کافي توليد بخار جهت ادامه اشتغال بنمايد را نقطه آتش گويند.
نقطه آتش معمولاً چند درجه بالاتر از نقطه شعله زني است.


4- 1- درجه حرارت اشتغال (آتش گيري)
 

درجه حرارت اشتعال يک ماده (جامد- مايع- گاز) عبارتند از کمترين درجه حرارتي که باعث اشتعال ماده بدون احتياج به عامل آتشزنه مي شود.
در درجه حرارت اشتعال گسترش وادامه شعله خواهيم داشت.


5 –1 –مثلث آتش
 

هرگاه سه عامل حرارت – سوخت- هوا (اکسيژن) به نسبتهاي معين در مجاورت يکديگر وجود داشته باشند توليد آتش مي گردد.
اين سه عامل را که تواماً ايجاد شعله مي نمايد را به صورت سه ضلع يک مثلث نشان داده وبه آن مثلث حريق مي گويند.
حرارت اکسيژن
سوخت مثلث آتش
البته بايد توجه داشت: با در نظر گرفتن اينکه در طبيعت معمولاً سوخت وهوا در مجاورت يکديگر قرار دارند، بايد از توليد حرارت در کنار دو عامل مذکور جلوگيري نمود. لازم به تذکر است به منظور ايجاد شعله بايد ابتدا جسم قابل اشتعال مقداري حرارت جذب نمايد و بخار قابل اشتعال از خود متصاعد کند واين بخارات به نسبت معين با هوا ترکيب شوند تا دراثر حرارت کافي ايجاد اشتعال گردد.
بعضي از مواد به سه طريق خود بخود آتش مي گيرند:
1-بالا بردن درجه حرارت ماده مورد نظر به ميزان درجه آتشگيري
2-تماس دو ماده مخصوص پرمنگنات پتاسيم وگلسيرين اسيد نيتريک با چوب يا کاغذ
3-مواد خود بخود سوز که در شرايط خاص( بدون حرارت دادن يا تماس مواد با هم) تحت شرايطي آتش مي گيرند. مانند:
انبار علوفه- سبزي تازه چيده شده در انبار


6 –1 –انتقال حرارت
 

انتقال حرارت، انتقال انرژيست که در اثر اختلاف درجه حرارت بوجود مي آيد. انتقال حرارت در جامدات، مايعات وگازها.
انتقال حرارت درجامدات بيشتر از مايعات ودر مايعات بيشتر از گازهاست و علت آن تراکم ملکولي بوده که در جامدات ملکولها متراکم تر از مايعات است وبه همين صورت تراکم ملکولها درمايعات بيشتر از گازهاست.
موضوع انتقال حرارت درمورد شدت انتقال اين انرژي صحبت مي کند که به سه صورت زير انجام مي شود.
1-هدايت Conduction
2-جابجائي convection
3- تشعشع Radiation


7 –1 -انتقال حرارت بطريقه هدايت
 

هدايت، انتقال انرژي حرکتي يک ملکول به ملکول مجاور بود وتنها عامل ايجاد جريان حرارتي دريک جسم جامد و مات مي باشد.
هرچه تماس ملکولي دريک جسم بيشتر باشد هدايت حرارتي در آن بيشتر است وحرارت دريک جسم از نقطه گرمتر به نقطه سردتر حرکت مي کند.
مانند:سيخ داغ روي کباب پز


8- 1 -انتقال بطريقه جابجايي
 

انتقال حرارت بطريقه جابجائي دليل اصلي پيدايش بادهاست. (کشش لوله بخاري) درحريقها گازهاي گرم و محصولات احتراق از راه کانالهاي کولر- پله کانها- کانال آسانسور و... بطرف بالا حرکت کرد وباعث گسترش حريق مي شود.
ضمناً هواي داغ محل حريق باعث تشديد شدن هواي تازه از زير مي گردد واين عمل باعث شدت وگسترش حريق مي گردد.
جريان هواي گرم درمحيط هاي بسته در اثر تراکم زياد باعث درهم شکسته شدن شيشه ها شده وگاه حالت انفجاري گرفته ديوارها وسقفها را خراب مي کند.

 

ادامه مقاله را در ادامه مطلب مشاهده نمایید9- 1-انتقال حرارت به طريقه تشعشع
 

انتقال حرارت انرژي بصورت امواج الکترومغناطيسي انجام مي شود واين امواج با سرعت نور حرکت مي کنند.
انتقال حرارت بوسيله تشعشع مي تواند از سطوحي که درخلاء قرار گرفته اند نيز صورت گيرد.
بطور مثال: انتقال انرژي خورشيد به زمين بوسيله تشعشع ازميان ميليونها کيلومتر فضاي خلاء انجام مي شود.
هر جسمي در تمام جهات انرژي تشعشعي پخش مي نمايد. وحتي اين انرژي تشعشعي به جسم ديگري برخورد کند يا توسط جسم منعکس مي گردد (اجسام صيقلي) يا از آن عبور مي کند(شيشه) ويا جذب جسم مي گردد(اجسام تيره). هر چه اجسام به مرکز حريق نزديکتر باشد، پرتوهاي شديدتري دريافت مي کنند.

10 –1 -روشهاي اطفاء حريق درمحور مثلث آتش
 

1-روش سرد کردن يا قطع ضلع حرارت : گرفتن حررات يک جسم با ماده سوختني بطوريکه درجه حرارتش به زير نقطه اشتعال برسد.
وقتي درجه حرارت يک ماده سوختني به زير نقطه اشتعال برسد، گازهاي قابل اشتعال بدست نمي آيد ودر نتيجه حريق خاموش مي گردد.
در آتش نشاني اکثراً اين عمل در حريق جامدات قابل اشتعال که به آب واکنشي ندارند، انجام مي شود.
2-روش خفه کردن (قطع ضلع هوا): دراين روش درصد هوا(اکسيژن) محيط را به حدي کاهش مي دهد تا نسبت اختلاط مورد نياز براي ايجاد اشتعال بعلت کمبود هوا از بين رفته وازگسترش وادامه آتش سوزي جلوگيري وحريق اطفاء گردد. عمل تقليل اکسيژن را با بکار بردن گازهاي خنثي از قبيل گاز کربنيک (CO2) انجام مي دهند.
اين روش بيشتر در مکانهاي سر پوشيده که جريان هوا وجود نداشته باشد مؤثر مي باشد. در ضمن بايد توجه داشت که در صورت استفاده از اينگونه گازها در محيط هاي بسته بايد محل را ترک نمود تا در اثر کمبود اکسيژن خفگي عارض نگردد.
3-روش قطع سوخت (جداسازي): دراين طريق با توجه به نوع حريق از روشهاي مختلفي جهت جلوگيري از رسيدن سوخت به حريق استفاده مي نمايند.
بطور مثال: درحريق مايعات و گازها با بستن شير اصلي از ادامه اشتعال جلوگيري نموده ويا در حريقهاي بزرگ جنگل با قطع درختان با در نظر گرفتن فاصله مناسب وجهت جريان باد اين عمل را انجام مي دهند.

11- 1-آتش سوزيها از نظر روش اطفاء
 

با توجه به اينکه جهت اطفاء حريق، بايد ابتدا (نوع مواد سوختني را در نظر گرفت وبا اطفاء کننده مناسب آن، اقدام به خاموش کردن آتش ويا جلوگيري از گسترش آن نمود.
لذا، انواع آتش سوزيها را ازاين نظر به 6 طبقه زير تقسيم بندي مي نمايند.

12- 1-آتش سوزي گروه جامدات يا مواد خشک (طبقه A)
 

به آتش سوزي موادي گفته مي شود که بعد از سوختن از خود خاکستر باقي مي گذارند وبا آب نيز واکنش شيميائي خطرناکي ندارند.
مانند: چوب، کاغذ، لاستيک، حبوبات، غلات و...
بهترين روش جهت اطفاء حريق اين طبقه از آتش سوزيها روش خنک کردن مي باشد. براي اين کار از آب که قدرت خنک کنندگي خوبي دارد استفاده مي گردد. البته حجم آبي که به منظوراطفاء استفاده مي شود بايد مناسب با وسعت حريق باشد.
دراين روش آب حرارت ماده قابل اشتعال را جذب نموده ودرجه حرارت آن را به پائين تر از دماي اشتعال کاهش داده و بدين طريق از ادامه توليد بخار قابل اشتعال جلوگيري مي گردد.

13- 1-آتش سوزي مايعات قابل اشتعال(طبقه B)
 

مايعات قابل اشتعال بعلت تبخير سريع از نظر سهولت وادامه اشتعال خطرناک تر از جامدات بوده وبعلت اينکه داراي شکل ثابتي نمي باشند احتمال جاري وپخش شدن آنها درمحيط وجود دارد وهمين عمل سبب ازدياد سطح تماس مايع با هوا گرديده و موجب ازدياد شعله مي گردد.
بنابراين مسئله مهم درحريق مايعات قابل اشتعال، جلوگيري از جريان مايع با گسترش آن در سطح مي باشد.
به منظور اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال، خاموش کننده مناسب پودر شيميائي وکف مي باشد. والبته اگر مايع داخل مخزن مشتعل گردد ، ابتدا بايد بدنه مخزن را خنک نموده وبعد اقدام به اطفاء نمود تا بدينطريق از برگشت مجدد شعله جلوگيري گردد.
قابل ذکراست که مايعات قابل اشتعال بايد درداخل مخازن فلزي دربدار و دور از منابع حرارتي و عوامل حرارت زا نگهداري شوند.
مايعات از نظر قابل اشتعال بودن دو دسته اند:
1-مايعات سريع الاشتعال: که نقطه تبخيرشان پايين است.
مانند: تينر، بنزين
2-مايعات کند اشتعال: که نقطه تبخيرشان بالاست
مانند: گازوئيل

14- 1-مايعات از نظر حل شدن در آب 2 دسته اند.
 

1- مايعات محلول درآب. مانند الکلها، اترها
2-مايعات غير محلول در آب مانند: روغن، نفت، بنزين، گازوئيل به منظور اطفاء حريق مايعات قابل اشتعال در سطح کم از پودرهاي شيميائي ، ماسه خشک، پتوي خيس و در سطح وسيع از کف استفاده مي کنيم.

15- 1-گازهاي قابل اشتعال
 

با توجه به اينکه درگازها مسئله جذب حرارت اوليه به منظور توليد بخار همانند جامدات ومايعات قابل اشتعال وجود ندارد.
بنابراين همواره بصورت گاز آماده اشتعال مي باشد درگازها درصورت ايجاد آتش سوزي نبايد شعله را اطفاء نمود بلکه بايد بهر طريق ممکن که ايمن هم باشد از خروج گاز جلوگيري گردد ودر صورتيکه گاز از سيلندر خارج گشته و شعله ور است بايد بدنه سيلندر را نيز خنک نمود. وبدون در نظر گرفته شرايط محيط اقدام به خاموش کردن شعله نکنيم.
البته در صورتيکه بنا به شرايطي لازم باشد که شعله اطفاء گردد، خاموش کننده پودر خشک شيميائي بهترين اثر را در اين مورد دارا مي باشد.
اگر گاز درمحيط پراکنده شده باشد وشعله وجود نداشته باشد، وضعيت بسيار خطرناکتر از موقعيت قبلي مي باشد. زيرا احتمال انفجار نيز دراين حالت وجود دارد.
حال اگر چنين وضعيتي در مکان بسته واقع شده باشد: بايد با رعايت وانجام موارد زير از بروز انفجار وآتش سوزي جلوگيري وخطر را برطرف ساخت.
1-از قطع و وصل کليدهاي برق خودداري شود. فقط مي توان از کنتور که درخارج از محل نشت گاز قرار دارد، برق را قطع کرد.
2- خاموش کردن تمام منابع حرارتي. مانند بخاري، چراغ والور...
3-استفاده از حداقل نفرات براي برطرف نمودن عامل خطر
4-استفاده از دستگاه تنفسي ولباس ضخيم ضد جرقه موقع ورود به محل يا حداقل استفاده از دستمال خيس جلوي دهان وبيني.
5- استفاده از سرلوله آب آماده جهت حريق وانفجاراحتمالي.
6- از روشن وخاموش کردن چراغ قوه درمحيط خود داري کرده در صورت لزوم به استفاده چراغ قوه را قبل از ورود به مکان نشت گاز روشن کنيد.
7- بستن شير کپسول گاز
تذکر: درمورد لوله کشي گاز شهري اولين اقدام بستن شير ورودي به کنتور گاز مي باشد.
8- در صورتيکه گاز سيلندر که از هوا سنگين تر است نشت کرده باشد، با ايجاد کوران مصنوعي با پارچه، يا مقواي خيس، جهت خروج گاز از محيط اقدام مي نمائيم.

16- 1- دامنه يا حدود قابل اشتعال (انفجار)
 

عبارتست از: حداقل وحداکثر درصد تراکم بخار(غبار) گاز درهوا که بيشتر يا کمتر از آن درصورت تماس با يک منبع آتشزنه انفجار يا اشتعال صورت نمي گيرد.
دامنه اشتعال گاز شهري 15% - 5% وگاز سيلندر(مايع) 10% - 1% درصد مي باشد.

17- 1-آتش سوزي برق(طبقه C)
 

در آتش سوزي لوازم وتاسيسات برقي، اولين اقدام قطع برق است بعد استفاده ازخاموش کننده مناسب با توجه به نوع سوختني جهت اطفاء مي باشد.
بايد توجه داشت اگر قطع برق ممکن نباشد، بهترين اطفاء کننده خاموش کننده دي اکسيد کربن ( CO2) ويا پودرخشک شيميائي مي باشد.
قابل ذکراست قبل از قطع جريان برق استفاده از آب يا کف جهت اطفاء حريق ايجاد برق گرفتگي مي نمايد. همچنين بعد از قطع جريان برق استفاده ازآب يا کف باعث آسيب ديدن دستگاه شده ونياز به سرويس کامل خواهد داشت.
بايد در نظر داشت که بعضي از دستگاههاي برقي بعلت داشتن خازن بعد از قطع جريان نيز وجود خواهد داشت.
بعضي از عواملي که باعث بروز حريقهاي برقي مي شود عبارتند از:
1-استفاده از فيوزهاي نامناسب
2-استفاده از سيم هاي نامناسب از نظر عبور جريان برق
3-شل بودن محل اتصال سيمها وانشعابات
4-عبور سيم از محلهاي نامناسب، مانند:لاي درب وپنجره

18- 1-آتش سوزي فلزات قابل اشتعال (طبقهD)
 

اينگونه از فلزات بعلت اينکه از نظر شدت وسرعت سوختن وروشهاي اطفاء با ديگر موارد اختلاف دارند. لذا، طريقه وروشهاي اطفاء آنها متفاوت مي باشد. بعضي از اين فلزات عبارتند از :
سديم، پتاسيم، منيزيم، آلومنييوم، باريم و...
براي اطفاء حريق فلزات قابل اشتعال نبايد از آب يا کف استفاده نمود. زيرا، بعلت واکنش فلزات قابل اشتعال با آب، گاز ئيدروژن توليد مي شود که شديداً قابل اشتعال بوده وباعث تشديد حريق مي گردد.
بهترين خاموش کننده براي اين فلزات استفاده از پودر خشک يا ماسه صد درصد خشک مي باشد.

19-1-آتش سوي مواد منفجره
 

مواد منفجره اکثراً درصنايع نظامي مورد مصرف دارند و مهمترين آنها عبارتند از : تي – ان –تي، اسيد پيکريک، پيکراتها، کلراتها، نيتراتها، ديناميت، نيتروگليسيرين و... اينگونه مواد در صورتيکه دچار آتش سوزي شوند بايد سريعاً محل را ترک نمود وتمام مواد دريک لحظه توام با انفجار از بين مي رود وقدرت پرتاب تکه هاي ناشي از انفجار حداقل تا شعاع 200 متري مي باشد.
اگراين مواد درمجاورت حرارت قرار گيرند، بايد با استفاده از حداقل سرلوله هاي آب نصب شده بر روي 3 پايه ويا خودروهاي مانيتوردار ومانيتورهاي پرتابل اقدام به خنک کردن آنها از فاصله مناسب نمود.
البته انبار نگهداري اينگونه مواد بايد مجهز به سيستم هاي آب افشان اتوماتيک (اسپرينگر) باشد تا به هنگام بالا رفتن درجه حرارت يا ايجاد حريق، بلافاصله شروع به اطفاء يا خنک نمودن مواد بنمايد.
منبع:مباني آتش نشاني ،محمود مقاری ، انتشارات سازمان شهرداريهاي کشور - 1378


تئوری حریق

منبع این مقاله : :آتش نشانی-اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/281/تئوري-حريق/