تاریخ : جمعه، 26 خرداد ماه، 1396
موضوع : آتش سوزی,مبانی آتشنشانی

سیستم های اطفاء کننده مواد پاک؟

سیستم های اطفاء کننده مواد پاک ( CAES ) ،اغلب در محل هایی نصب می شوند که کامپیوتر ها، تجهیزات الکترونیکی ، ویا اسناد با ارزشی نگهداری می شوند .

این مواد غیر رسانا بوده و از خود چیزی بجای نمی گذارند .

مواد هالوژنی و یا co2 را معمولا به عنوان مواد پاک می شناسند.

ردیاب های دودی و یا حرارتی نصب شده در داخل ساختمان، این سیستم ها را فعال می کنند.
اغلب سیستم ها کلید فعال سازی دستی هم دارند.

تخلیه معمولا بین 30 تا 60 ثانیه بعد از فعال شدن ردیاب انجام می گیرد.
در این فرجه زمانی میتوان از یک کلید تراشه ای جهت توقف تخلیه استفاده کرد.

در صورت وجود حریق آتش نشانان باید قبل از ورود تا زمان تهویه کامل دستگاه تنفسی به تن کنند،اگرچه این مواد به عنوان خطر مستقیم و فوری برای جان و سلامت محسوب نمی شوند،ولی بهتر است که از تماس غیر ضروری با این مواد پرهیز شود.

از طرف دیگر ممکن است؛

مواد سمی حاصل از احتراق  در فضا وجود داشته باشند ، و یا سطح اکسیژن کاهش پیدا کرده باشد.

تا دهه 1990 از هالون به عنوان ماده پاک مورد انتخاب برای حفاظت از تجهیزات الکترونیکی و سایر ... استفاده می شد.
ولی امروزه به علتی که این کار به محیط زیست آسیب وارد میکند به تولید آن خاتمه دادند.

هالون یک گاز غیر سمی ،بی بو و بی رنگ است که از خود هیچ چیز به جای نمی گذارد.این گاز در خاموش کردن آتش خیلی مؤثر است.چون در واکنش شیمیایی سوخت ایجاد وقفه می کند.

 
سیستم های اطفاء کننده مواد پاک ( CAES ) ،اغلب در محل هایی نصب می شوند که کامپیوتر ها، تجهیزات الکترونیکی ، ویا اسناد با ارزشی نگهداری می شوند .\r\n\r\nاین مواد غیر رسانا بوده و از خود چیزی بجای نمی گذارند .\r\n\r\nمواد هالوژنی و یا co2 را معمولا به عنوان مواد پاک می شناسند.\r\n\r\nردیاب های دودی و یا حرارتی نصب شده در داخل ساختمان، این سیستم ها را فعال می کنند.\r\nاغلب سیستم ها کلید فعال سازی دستی هم دارند.\r\n\r\nتخلیه معمولا بین 30 تا 60 ثانیه بعد از فعال شدن ردیاب انجام می گیرد.\r\nدر این فرجه زمانی میتوان از یک کلید تراشه ای جهت توقف تخلیه استفاده کرد.\r\n\r\nدر صورت وجود حریق آتش نشانان باید قبل از ورود تا زمان تهویه کامل دستگاه تنفسی به تن کنند،اگرچه این مواد به عنوان خطر مستقیم و فوری برای جان و سلامت محسوب نمی شوند،ولی بهتر است که از تماس غیر ضروری با این مواد پرهیز شود.\r\n\r\nاز طرف دیگر ممکن است؛\r\n\r\nمواد سمی حاصل از احتراق در فضا وجود داشته باشند ، و یا سطح اکسیژن کاهش پیدا کرده باشد.\r\n\r\nتا دهه 1990 از هالون به عنوان ماده پاک مورد انتخاب برای حفاظت از تجهیزات الکترونیکی و سایر ... استفاده می شد.\r\nولی امروزه به علتی که این کار به محیط زیست آسیب وارد میکند به تولید آن خاتمه دادند.\r\n\r\nهالون یک گاز غیر سمی ،بی بو و بی رنگ است که از خود هیچ چیز به جای نمی گذارد.این گاز در خاموش کردن آتش خیلی مؤثر است.چون در واکنش شیمیایی سوخت ایجاد وقفه می کند.

منبع این مقاله : :آتش نشانی ساوه -اخبار حوادث و آموزش - امداد و نجات fire house NFSI
آدرس این مطلب : http://saveh125.ir/415/سیستم-های-اطفاء-کننده-مواد-پاک؟/